de vogelvriend Nijkerk

nijkerkse kanarie en vogel vereniging

Privacyverklaring Vogelvereniging De Vogelvriend Nijkerk.

Versie 1.0 Mei 2018. Opgesteld door het Bestuur. Geldig voor onbepaalde tijd.

Artikel 1: Inleiding

Dit is de Privacyverklaring van Kanarie en Vogelvereniging “De Vogelvriend Nijkerk” verder aangegeven als VVN. In deze verklaring leest u hoe de VVN omgaat met de persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen functioneren als vogelvereniging aangesloten bij de NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers). VVN voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Deze verklaring is opgesteld door het Bestuur. Wie er zitting hebben in het Bestuur kunt u vinden op onze site www.devogelvriendnijkerk.nl

Artikel 2: Verzamelde persoonsgegevens

Uw privacy is voor ons heel belangrijk. Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Om te kunnen deelnemen aan de vereniging hebben we wel een aantal persoonsgegevens van u nodig. VVN verwerkt deze persoonsgegevens omdat u lid bent van de vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Het basisprincipe is dat u vrijwillig lid wordt van de vereniging en dat u zich ervan bewust bent dat het alleen mogelijk is als u de benodigde gegevens verstrekt. De gegevens die we gebruiken zijn; naam, adres, e-mail, telefoonnummer en geboortedatum. Alleen bij het bestellen van ringen voor Europese cultuurvogels heeft de NBvV ook uw BSN-nummer nodig, zoals wettelijk is bepaald.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het beheren van een ledenbestand;

 • Het verzenden van onze nieuwsbrieven. Per mail of per post;

 • De afhandeling van bestellingen van ringen en de aflevering daarvan;

 • Het organiseren van een vergadering, lezing of andere verenigingsactiviteit;

 • Het organiseren van een tentoonstelling waar u vrijwillig wel of niet aan kunt deelnemen;

 • Het innen van de contributie;

 • Het in contact brengen van vogelliefhebbers onderling. Indien iemand in contact wil komen met een andere vogelliefhebber maakt die dat bekent bij het Bestuur. Het Bestuur zal contact opnemen met de betreffende Vogelliefhebber en aangeven dat iemand met hem/haar in contact wil komen. Het is dan aan de Vogelliefhebber of die dat wel of niet wil. Het initiatief voor gegevensuitwisseling ligt op deze wijze bij de Vogelliefhebber.

  Artikel 3: Verwerkers persoonsgegevens

  Gegevens voor de ledenadministratie worden verwerkt door de Secretaris.
  Gegevens voor de ringen worden verwerkt door de Ringencommissaris.
  Gegevens voor de contributie/financiën worden verwerkt door de Penningmeester.
  Een ledenoverzicht met beperkte gegevens is bekend bij het voltallige Bestuur.

Artikel 4: Minderjarigen

Indien minderjarigen lid worden kan dat alleen middels een schriftelijke inschrijving van zijn/haar ouder/voogd. De gegevens die nodig zijn voor de administratie zijn gelijk aan de meerderjarigen.

Artikel 5: Gegevens van websitebezoek

Wij ontvangen enkel het aantal bezoekers op de website www.devogelvriendnijkerk.nl van de website hoste Acea Hosting. De privacyverklaring van Acea Hosting is te vinden op haar website. 

Artikel 6: Gegevens inzien en aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering kenbaar maken bij de Secretaris. Deze zal zo snel mogelijk, maar binnen drie weken, op uw verzoek reageren.

Artikel 7: Bewaartermijn gegevens en inzage

Wanneer je je lidmaatschap bij ons eindigt, bewaren wij sommige gegevens op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. U heeft recht op inzage van de gegevens die wij van u hebben nadat u het lidmaatschap bij ons hebt beëindigd. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering indienen bij de Secretaris. Deze reageert zo snel mogelijk, maar tenminste binnen drie weken op uw verzoek.

Artikel 8: Delen met anderen

VVN verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, met uitzondering van de NBvV. De Vogelvereniging Nijkerk is onderdeel van de NBvV.

Artikel 9: Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd of aangevuld. Eventuele wijzigingen worden bekendgemaakt in dit document op deze pagina.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de VVN verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via www.devogelvriendnijkerk.nl.

 

*** privacyverklaring Artikel 1 t/m Artikel 9 ***

Lid worden van de Nijkerkse kanarie en vogelvereniging "De Vogelvriend"

De contributie van de Vogelvriend is per kalenderjaar en bedraagt:

Volwassenen - € 40,00
Jeugdlidmaatschap (t/m 18 jaar) - € 17,50
Gastlidmaatschap - € 20,00 (u bent dan alleen lid van onze vereniging maar NIET van de bond en krijgt dus niet het blad "onze vogels")

Er worden geen inschrijfkosten berekend, en wordt u lid in een lopend kalenderjaar, dan betaald u per ratio!

Door lid te worden van onze vereniging wordt u automatisch lid van de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers en ontvangt u maandelijks van de bond het zeer fraai en in kleur uitgevoerde magazine “Onze Vogels”. Als u hier eens een indruk van wilt hebben, KLIK DAN HIER.

Het lidmaatschap van onze vereniging biedt u nog een aantal voordelen:

 • Een uniek kweeknummer
 • De mogelijkheid voor het bestellen van ringen
 • De mogelijkheid om aan diverse tentoonstellingen mee te doen
 • Onderlinge gezelligheid en het uitwisselen van kennis en ervaring!

Bankrekeningnummer: NL16ABNA0620074809

Voor informatie en / of aanmelding lidmaatschap kunt u contact opnemen met
de secretaris Henk van Randen via het contactformulier op deze website. Vermeld daarbij uw naam en adres gegevens, geboortedatum en telefoon nummer, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op omtrent de inschrijving bij onze vereniging. 

 

Gebruikt u hiervoor de contact gegevens of het contact formulier onder het menu item CONTACT.

Geschiedenis

De vereniging draagt de naam : De Nijkerkse kanarie en vogelvereniging , afgekort
'De vogelvriend'.

De vereniging is gevestigd in de gemeente Nijkerk , Gelderland . En is opgericht 16 maart 1950,
en duurt voor onbepaalde tijd.

Bij de oprichting waren 8 mensen aanwezig,namelijk : 
Dhr. C.v.Beekhoven
Dhr. R.v.Dijkhuizen
Dhr. H.Kroon
Dhr. H.v.Moorselaar
Dhr. H.Dragt
Dhr. E.v.d.Kamp
Dhr. F.Kuipers
Dhr. J.Willems

Het toenmalige bestuur werd gevormd door de heren : 
C.v.Beekhoven Voorzitter
R.v.Dijkhuizen Secretaris
F.Kuipers Penningmeester

Doelstelling:

De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen en verbeteren van de vogelliefhebberij in het algemeen en het aanmoedigen van het houden en kweken van kleurkanaries , vorm- en postuurkanaries alsmede tropen, Europese cultuurvogels en parkieten.
De vereniging houdt vergaderingen , geeft een nieuwsbrief uit , geeft voorlichting op het gebied van het houden en kweken van vogels in de ruimste zin en het uitwisselen van ervaringen en resultaten.

De vereniging organiseert jaarlijks een grote show voor haar leden. 

De vereniging kent : 
- Gewone leden
- Jeugdleden
- Gastleden
- Ereleden dhr. J. Bokkers, dhr. G.Simon † en mevr. G.Simon-Versteeg
- Lid van verdiensten Ome Joop Mostert †

Op dit moment kent de vogelvereniging circa 60 leden.

Bestuur

Voorzitter: Rik van de Weijer

Penningmeester: Rik van de Weijer/Henk de Gans

Secretaris: Henk van Randen

Lid van Bestuur: Jan Jansen

Lid van Bestuur & Materiaalbeheer: Wichman van den Born

Ringencommissaris: Ruud Lohuis